Altijd gratis verzending

  Artikel is toegevoegd

  Krijg 20% korting!arrow_drop_up

  Algemene voorwaarden

  Algemene voorwaarden InkParrot

  ARTIKEL 1. | DEFINITIES

  In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen, steeds met hoofdletter aangeduid, in de navolgende betekenis gebruikt.

  1. InkParrot: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Delfgaauwstraat 5a, 3037LE te Rotterdam, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 76827704.
  2. Klant: iedere natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, met wie InkParrot een Overeenkomst heeft gesloten of beoogt te sluiten.
  3. Partijen: InkParrot en de Klant gezamenlijk.
  4. Overeenkomst: iedere middels het bestelproces van de Webwinkel tussen Partijen tot stand gekomen koopovereenkomst in het kader waarvan InkParrot zich, tegen een nader overeengekomen prijs, jegens de Klant heeft verbonden tot de levering van Producten.
  5. Webwinkel: www.inkparrot.com
  6. Producten: alle in het kader van de Overeenkomst door InkParrot aan de Klant te leveren zaken, waaronder, doch niet uitsluitend, al dan niet volgens specificatie van de Klant gemaakte tijdelijke tatoeages begrepen kunnen zijn. 
  7. Schriftelijk: communicatie op schrift, communicatie per e-mail of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

  ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN

  1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van InkParrot, zoals geopenbaard in de Webwinkel, en iedere tot stand gekomen Overeenkomst.
  2. Vernietiging of nietigheid van een of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn Partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

  ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

  1. Elk aanbod van InkParrot is vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van voldoende beschikbaarheid van de aangeboden Producten.
  2. De Klant kan geen rechten ontlenen aan een aanbod van InkParrot dat een kennelijke fout of vergissing bevat.
  3. De Overeenkomst komt, onverminderd het bepaalde in lid 1, tot stand op het moment dat het aanbod van InkParrot op de daartoe aangewezen wijze door de Klant is aanvaard. Vervolgens zal InkParrot de bestelling, onverminderd het bepaalde in lid 1, per e-mail aan de Klant bevestigen.

  ARTIKEL 4. | RECHT VAN ONTBINDING

  1. Behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel en met name het bepaalde in het volgende lid, kan de Klant de Overeenkomst tot 14 dagen nadat de Producten door of namens hem in ontvangst zijn genomen, zonder opgave van redenen geheel of gedeeltelijk ontbinden. 
  2. De Klant heeft geen recht van ontbinding bij:
  1. de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde Producten die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn. Daaronder zijn in elk geval begrepen alle tijdelijke tatoeages die door InkParrot vervaardigd zijn op basis van een door de Klant geüpload bestand;
  2. de levering van Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; 
  3. de levering van Producten ten aanzien waarvan het recht van ontbinding overigens krachtens Afdeling 6.5.2B van het Burgerlijk Wetboek is uitgesloten dan wel geen toepassing vindt.
  1. De Klant kan de Overeenkomst ontbinden door daartoe per e-mail of door gebruikmaking van het door InkParrot aangeboden modelformulier voor herroeping, een verzoek in te dienen bij InkParrot. Zo spoedig mogelijk nadat InkParrot in kennis is gesteld van het voornemen van de Klant om de Overeenkomst te ontbinden en indien is voldaan aan de voorwaarden van dit artikel, zal InkParrot de ontbinding van de Overeenkomst per e-mail bevestigen.
  2. Gedurende de termijn als bedoeld in lid 1, dient zorgvuldig te worden omgegaan met de te retourneren Producten en de verpakkingen daarvan. De Klant mag de Producten slechts in die mate hanteren en inspecteren voor zover nodig is om de aard en kenmerken van de Producten te beoordelen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Producten slechts mogen worden gehanteerd en geïnspecteerd zoals dat in een fysieke winkel zou mogen.
  3. Indien de Klant van het recht van ontbinding gebruik maakt, zal hij de Producten onbeschadigd, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan InkParrot retourneren.
  4. De Klant is aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van de Producten die het gevolg is van een manier van omgaan met de Producten die verder gaat dan is toegestaan ingevolge lid 4. InkParrot is gerechtigd deze waardevermindering aan de Klant in rekening te brengen, al dan niet door deze waardevermindering te verrekenen met de reeds van de Klant ontvangen betaling.
  5. Retournering van de betreffende Producten dient plaats te vinden binnen 14 dagen nadat de Klant het recht van ontbinding conform lid 3 heeft ingeroepen.
  6. Indien de Klant gebruik maakt van het recht van ontbinding, komen de kosten van retournering van de Producten voor zijn rekening.
  7. InkParrot zal de van de Klant ontvangen betaling, minus de eventuele waardevermindering als bedoeld in lid 6, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de ontbinding van de Overeenkomst aan de Klant terugbetalen, mits de Producten door InkParrot zijn terugontvangen, dan wel door de Klant is aangetoond dat de Producten daadwerkelijk retour zijn gezonden. Indien slechts ten aanzien van een gedeelte van de bestelling het recht van ontbinding wordt toegepast, dan komen de eventuele bezorgkosten die door de Klant in eerste aanleg zijn betaald, niet voor restitutie in aanmerking. Voorts is InkParrot niet verplicht de bijkomende kosten terug te betalen, indien de Klant uitdrukkelijk voor een andere wijze dan de door InkParrot aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.

  ARTIKEL 5. | LEVERING VAN DE PRODUCTEN & LEVERINGSTERMIJNEN

  1. De levering van de Producten vindt plaats door bezorging daarvan op het door de Klant opgegeven afleveradres.
  2. InkParrot behoudt zich het recht voor orders in gedeelten te leveren. In dat geval vangt de eventuele bedenktijd van de Klant in verband met het recht van ontbinding pas aan op het moment dat de laatste deellevering uit de bestelling door of namens de Klant in ontvangst is genomen.
  3. Het risico van verlies en beschadiging van de Producten gaat over op de Klant op het moment dat de Producten door of namens de Klant in ontvangst zijn genomen.
  4. InkParrot spant zich in de tussen Partijen overeengekomen leveringstermijn na te komen. Echter zijn alle door InkParrot vermelde leveringstermijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. InkParrot spant zich in geval van een (te verwachten) vertraagde levering in om de Klant daarvan zo spoedig mogelijk per e-mail in kennis te stellen. Het verzuim van InkParrot treedt niet eerder in dan nadat de Klant InkParrot Schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebrekestelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen InkParrot zijn leveringsverplichting alsnog kan nakomen en de nakoming daarvan na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
  5. Bij overschrijding van de overeengekomen leveringstermijn is de Klant nimmer gerechtigd te weigeren de te leveren Producten in ontvangst te nemen en de overige verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen. 
  6. Indien InkParrot als gevolg van een aan de Klant toerekenbare omstandigheid extra kosten maakt, bijvoorbeeld extra bezorgkosten in verband met meerdere afleverpogingen, komen deze kosten aanvullend voor rekening van de Klant.

  ARTIKEL 6. | CONFORMITEIT (WETTELIJKE GARANTIE)

  1. InkParrot staat ervoor in dat de Producten aan de Overeenkomst beantwoorden en aldus die eigenschappen bezitten die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn (conformiteit).
  2. Het recht van de Klant op het instellen van een vordering of verweer in verband met het bestaan van een gebrek van een Product vervalt indien niet binnen twee maanden na ontdekking van het gebrek door de Klant ter zake bij InkParrot is geklaagd.
  3. Geen grond voor klachten en aanspraken op basis van non-conformiteit zijn gebreken van Producten als gevolg van een na de levering van buitenkomende oorzaak of als gevolg van een andere niet aan InkParrot toerekenbare omstandigheid. Daaronder wordt niet-limitatief bedoeld, begrepen, gebreken als gevolg van beschadiging, natuurlijke slijtage, onjuiste of onoordeelkundige behandeling of toepassing, onjuist of onoordeelkundig gebruik en het aanbrengen van veranderingen aan het geleverde.
  4. Producten kunnen, behoudens het bepaalde in artikel 4, nimmer zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van InkParrot worden geretourneerd.

  ARTIKEL 7. | OVERMACHT

   1. InkParrot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de Overeenkomst indien en voor zolang hij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die hem krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend (overmacht). Onder overmacht wordt, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt verstaan, begrepen, fouten of tekortkomingen van toeleveranciers van InkParrot, transportmoeilijkheden, epidemieën, pandemieën, ziekte, brand, maatregelen van enige overheid, gewelddadige of gewapende acties, storingen in communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur van InkParrot of derden. 
 • Indien de overmachtsituatie de nakoming van de Overeenkomst blijvend onmogelijk maakt, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
 • Indien InkParrot bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn leveringsverplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde gedeelte, respectievelijk nog leverbare gedeelte van de Overeenkomst afzonderlijk in rekening te brengen als ware er sprake van een zelfstandige Overeenkomst.
 • Schade als gevolg van overmacht komt, onverminderd toepassing van het vorige lid, nimmer voor vergoeding in aanmerking.
 • ARTIKEL 8. | PRIJZEN, BEZORGKOSTEN & BETALINGEN

  1. Voordat de Overeenkomst wordt gesloten, wordt de totaalprijs vermeld, inclusief btw en eventuele bezorgkosten.
  2. Betaling dient te geschieden op een van de door InkParrot aangewezen betaalmethoden en binnen de door InkParrot vermelde termijn of op het daartoe door InkParrot aangegeven moment. 
  3. In geval vooruitbetaling is overeengekomen, is InkParrot niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de Overeenkomst dan nadat de Klant het uit hoofde van de Overeenkomst door hem aan InkParrot verschuldigde bedrag heeft voldaan.
  4. Indien tijdige betaling achterwege blijft, treedt het verzuim van de Klant van rechtswege in. Vanaf de dag dat het verzuim van de Klant intreedt, is de Klant, over het openstaande bedrag, de dan geldende wettelijke rente verschuldigd.
  5. Alle redelijke kosten, zoals gerechtelijke, buitengerechtelijke en executiekosten, gemaakt ter verkrijging van door de Klant verschuldigde bedragen, komen voor rekening van de Klant, een ander conform de Wet Incassokosten.

  ARTIKEL 9. | AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

  1. De Klant draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden of onvolledigheden in de door hem verstrekte gegevens. Voorts draagt de Klant de schade veroorzaakt door een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Klant die uit de wet of de Overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan InkParrot kan worden toegerekend.
  2. Tijdelijke tatoeages zijn niet bestemd voor gebruik op de huid van kinderen jonger dan drie jaar. Bovendien dienen tijdelijke tatoeages niet te worden aangebracht op een gevoelige huid, rondom de ogen of wanneer de betreffende persoon allergisch is voor lijm, van welke soort dan ook. Gebruik van een geleverde tijdelijke tatoeages is geheel voor eigen risico van de Klant of persoon waarop deze wordt aangebracht. InkParrot is dan ook niet aansprakelijk voor enige personen- of letselschade, evenmin als voor welke andere (gevolg)schade dan ook in verband met het gebruik van tijdelijke tatoeages. De Klant vrijwaart InkParrot van alle aanspraken van derden ter zake.
  3. Indien de Klant een bestand uploadt op basis waarvan InkParrot een tijdelijke tatoeage vervaardigt, staat de Klant ervoor in dat dit bestand een duidelijke weergave bevat van het gewenste resultaat. InkParrot spant zich in de tijdelijke tatoeage zoveel mogelijk te laten overeenstemmen met het door de Klant geüploade bestand, maar kan niet garanderen dat de weergave in het bestand geheel identiek is aan de tijdelijke tatoeage. Behoudens opzet en bewuste roekeloosheid, aanvaardt InkParrot ter zake geen enkele aansprakelijkheid. 
  4. De aansprakelijkheid van InkParrot is beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de Overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de Overeenkomst waarop de aansprakelijkheid van InkParrot betrekking heeft, met dien verstande dat deze beperking niet verder strekt dan is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.
  5. Indien de Klant een bestand uploadt op basis waarvan InkParrot een tijdelijke tatoeage vervaardigt en de weergave in dat bestand beschermd is volgens de Auteurswet of enig ander intellectueel eigendomsrecht, garandeert de Klant dat geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij InkParrot in en buiten rechte van alle gevolgen voortvloeiende uit het gebruik, de verveelvoudiging of reproductie daarvan.

  ARTIKEL 10. | KLACHTBELEID

   1. Klachten met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst dienen binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven, per e-mail (info@inkparrot.com) te worden ingediend bij InkParrot.
 • Bij InkParrot ingediende klachten worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst daarvan beantwoord. Indien een klacht of vraag een langere verwerkingstijd vraagt, wordt binnen de termijn van veertien dagen geantwoord met een ontvangstbevestiging en een indicatie van wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. 
  1. Indien een klacht van de Klant niet in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant het geschil voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR-platform (ec.europa.eu/consumers/odr/).

  ARTIKEL 11. | SLOTBEPALINGEN

  1. Alle door InkParrot aan de Klant geleverde Producten blijven eigendom van InkParrot totdat de Klant al zijn betalingsverplichtingen ter zake is nagekomen.
  2. Op elke Overeenkomst en alle daaruit tussen Partijen voortvloeiende rechtsverhoudingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  3. Partijen zullen niet eerder een beroep doen op de rechter dan nadat zij zich optimaal hebben ingespannen om het geschil in onderling overleg te beslechten.
  4. InkParrot is te allen tijde gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst aan een derde over te dragen.